VeiligheidBox Analyse 2

Verkoopprijs: 72,36 €
Totaal:72,36 €
Verkoopprijs zonder BTW: 66,39 €
Beschrijving

De software in de VeiligheidBoxen zijn betrouwbare en gebruikersvriendelijke tools voor de veiligheidpraktijk. Met de VeiligheidBoxen wordt het gehele werkproces in beeld gebracht:
> risico’s worden geïnventariseerd;
> preventieve methoden worden ingezet;
> oplossingen worden aangedragen;
> processen worden beheerd.
Kortom het hele scala voor de borging van veiligheid voor de werkende mens wordt met de VeiligheidBoxen aangeboden. Een VeiligheidBox bestaat telkens uit 5 softwareproducten. De software is gegroepeerd in tools voor analyse en tools voor beheer.

De VeiligheidBoxen zijn tevens een hulpmiddel bij het samenstellen van de arbocatalogus. Concrete oplossingen voor risicovolle werkzaamheden kunnen met de tools worden opgesteld en toegepast. Dus geen vage/abstracte voorschriften maar praktijkoplossingen voor bedrijven: maatwerk dus! Naast of in combinatie met de VeiligheidBoxen worden ook workshops aangeboden. De workshops geven toelichting op hoe de tools het best in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden.

Inhoud VeiligheidBox Analyse 2

Functie Risico Analyse
Met het programma kunt u per functie de risico’s aangeven waarna de risicoklasse automatisch wordt berekend. U kunt direct zien of u maatregelen moet nemen om de risicoklasse te verlagen. In de database zijn beroepsrisico’s en preventiemaatregelen van circa 100 veelvoorkomende beroepen opgenomen. Deze tool bevat tevens een hulplijst waarmee u per functie snel risico’s kunt definiëren.

Risico Analyse & Aanpak
Met dit programma maakt u een gedegen plan om tot een oplossing van knelpunten te komen. Het programma kent drie onderdelen: de knelpuntanalyse, de prioriteitsstelling en de uit te voeren maatregelen. Bij de prioriteitsstelling wordt gebruik gemaakt van de Risico-ranking volgens Fine & Kinney.

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
De tool LMRA is een ondersteunend softwarepakket voor organisaties die aan preventie willen doen. De tool bevat overzichtelijke keuzelijsten, waarbij u per werkplek en per werksituatie eenvoudig aandachtspunten kunt selecteren. U kunt met deze tool snel zelf checklists samenstellen en uitprinten, die van toepassing zijn voor een specifieke werksituatie bij aanvang van het werk. Aanvullend bevat deze tool normkaarten met veiligheidvoorschriften.

QuickScan Veiligheid
De tool geeft circa 70 meetpunten voor een (snelle) inventarisatie van de huidige veiligheidstoestand. De QuickScan is bedoeld om tijdens een intake gesprek een korte inventarisatie uit te voeren van een ISTen Soll-situatie. De 70 meetpunten zijn ingedeeld in 9 groepen: gebouwen, werksoorten, bijzondere omstandigheden (geluid, klimaat, ed.), arbeidsmiddelen, organisatie van de preventie, taken/functies van medewerkers, ongewenst gedrag, veiligheidsmanagement en voorlichting en opleiding.

RI&E Arbo & Middelen
Het programma geeft 250 arbonormen; van Aardlekschakelaar tot Zaagmachine. Van deze onderwerpen zijn de wettelijke verplichtingen nagegaan waarvoor arbonormen zijn opgesteld. Verder geven de arbonormen een praktische uitwerking met uitgebreide toelichting op grond van de huidige opvattingen over veiligheid en gezondheid. In samenhang met de wettelijke verplichtingen zijn voor een gegeven arbonorm de bijbehorende aandachtspunten gegeven op basis van casuïstiek (‘welke mogelijke risico’s /tekortkomingen kunnen van toepassing zijn’). Van deze aandachtspunten kunnen checklisten samengesteld worden voor het signaleren van tekortkomingen op werkplek- of afdelingsniveau.