VeiligheidBox Analyse 1

Verkoopprijs: 72,36 €
Totaal:72,36 €
Verkoopprijs zonder BTW: 66,39 €
Beschrijving

De software in de VeiligheidBoxen zijn betrouwbare en gebruikersvriendelijke tools voor de veiligheidpraktijk. Met de VeiligheidBoxen wordt het gehele werkproces in beeld gebracht:
> risico’s worden geïnventariseerd;
> preventieve methoden worden ingezet;
> oplossingen worden aangedragen;
> processen worden beheerd.
Kortom het hele scala voor de borging van veiligheid voor de werkende mens wordt met de VeiligheidBoxen aangeboden. Een VeiligheidBox bestaat telkens uit 5 softwareproducten. De software is gegroepeerd in tools voor analyse en tools voor beheer.

De VeiligheidBoxen zijn tevens een hulpmiddel bij het samenstellen van de arbocatalogus. Concrete oplossingen voor risicovolle werkzaamheden kunnen met de tools worden opgesteld en toegepast. Dus geen vage/abstracte voorschriften maar praktijkoplossingen voor bedrijven: maatwerk dus! Naast of in combinatie met de VeiligheidBoxen worden ook workshops aangeboden. De workshops geven toelichting op hoe de tools het best in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden.

Inhoud VeiligheidBox Analyse I

RI&E Bedrijfshulpverlening
Het programma geeft een overzicht van de controlepunten waarmee u uw BHV-taken kunt inventariseren. Door ieder controlepunt te beoordelen, maakt u een overzicht van de BHV-taken die extra aandacht vragen voor uw organisatie. Op grond van de wettelijke verplichtingen betreffende bedrijfshulpverlening en de huidige aanvaardbare opvattingen over veiligheid en gezondheid zijn de controlepunten geformuleerd.

Psychosociale Arbeidsbelasting
Om werk gerelateerde stressbronnen op te sporen is deze tool ontwikkeld. Met behulp van dit diagnostische instrument kunnen op eenvoudige wijze probleemgebieden in de organisatie gesignaleerd worden: iedere werknemer in de organisatie vult een vragenlijst in, bij 35+ organisaties is een steekproef voldoende, de antwoorden worden middels het computerprogramma verwerkt tot scores en vergeleken met zogenoemde normscores. Zo worden alle mogelijke probleemgebieden in kaart gebracht.

RI&E Veiligheidscultuur
Het programma bevat een vragenlijst die is opgebouwd rondom negen theoretisch geconcipieerde schalen. De vragenlijst kan gebruikt worden als diagnostisch instrument ten behoeve van het onderzoek naar veiligheidscultuur en de factoren die deze beïnvloedt. Nadat de vragenlijsten verwerkt zijn kunnen op basis van de scores, de ernst en aard van de mogelijke gevaren in het programma bepaald worden en in een management review besproken worden.

Incidenten- & Ongevalanalyse
In het programma wordt een inventarisatie, melding en analyse gemaakt van incidenten en (bijna) ongevallen. Maatregelen worden vastgelegd en bijgehouden op de juiste uitvoering hiervan. Met het programma wordt op een geavanceerde en systematische manier naar de achtergrondoorzaken van ongevallen gezocht. In de analysefase wordt een onderscheid gemaakt tussen technische, organisatorische en menselijke oorzaken.

Taak Risico Analyse
Met het programma kan op een systematische wijze een TRA worden gemaakt. Het doel van een TRA is het inschatten van het risico van aangenomen werk en het voorkomen van incidenten. Bij deze tool wordt een bepaald karwei opgesplitst in taakstappen die op hun beurt op risico’s worden beoordeeld.