Veiligheid in het laboratorium

6e druk
ISBN: 9789491764387
Verkoopprijs: 35,50 €
Totaal:35,50 €
Verkoopprijs zonder BTW: 32,57 €

In deze nieuwe druk is de wet- en regelgeving aangepast aan de actuele stand van zaken. Dit leerboek beoogt het onderwijs in veiligheid te ondersteunen en besteedt veel aandacht aan een didactisch verantwoorde opzet. De aangeboden informatie is duidelijk gestructureerd en biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten. Het boek is ook in de beroepspraktijk uitstekend bruikbaar.

Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaan in op algemene veiligheidskennis waarover studenten moeten beschikken voor ze in een laboratorium gaan werken.
In hoofdstuk 4 tot en met 9 wordt de nadruk gelegd op de mogelijke ¬risico’s van diverse werkzaamheden met apparatuur en met stoffen. De te nemen veiligheidsmaatregelen worden hieruit afgeleid.
Hoofdstuk 10 en 11 gaan in op de manier van ingrijpen als, ondanks de genomen veiligheidsvoorzorgen, toch onverhoopt een calamiteit optreedt.
De overige hoofdstukken hebben betrekking op meer specifieke werkzaamheden in laboratoria. Ze zijn bedoeld voor de latere studiejaren, tijdens de stage of voor de beroepspraktijk.